㋡ سه تفنگ دار ㋡

اینجا دیار شادے ...

چهارشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۰
بتکان ...
 

 

نزدیک عید است ...

خانه تکانی میکنی

پس دلت چی ؟؟؟

دلت را نیز هم ...

 

دلت را هم بتکان ... 

غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن

دلت را بتکان


اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین
بگذار همانجا بماند


فقط از لا به لای اشتباه هایت، یک تجربه را بیرون بکش


قاب کن و بزن به دیوار دلت ...

اگر دلت را محکم تر اگر بتکانی
تمام کینه هایت هم می ریزد

و تمام آن غم های بزرگ

و همه حسرت ها و آرزوهایت...........

باز هم محکم تر از قبل بتکان
تا این بار همه آن عشق های بچه گربه ای هم بیفتد...

حالا آرام تر،

آرام تر بتکان...


تا خاطره هایت نیفتد
تلخ یا شیرین، چه تفاوت می کند؟
خاطره، خاطره است
باید باشد، باید بماند ...

کافی ست؟
نه، هنوز دلت خاک دارد
یک تکان دیگر بس است
تکاندی؟
دلت را ببین
چقدر تمیز شد...

دلت سبک شد؟

حالا این دل جای "او"ست
دعوتش کن
این دل مال "او"ست...
همه چیز ریخت از دلت،

 همه چیز افتاد و حالا

و حالا تو ماندی و یک دل...

یک دل و یک قاب تجربه

یک قاب تجربه و مشتی خاطره


مشتی خاطره و یک "او"...

یک" او "که از رگ گردن به تو نزدیک تر است ...

و او میداند که با دلت چه کند ! فقط با او باش ...

 

+ رها شو ...

 

+ یک نفر هست که از پنجره‌ها
                           نرم و آهسته مرا می‌خواند

                                             گرمی لهجه بارانی او
                                                              تا ابد توی دلم می‌ماند

+ یک نفر هست که از راه دراز

                            باز پیوسته مرا می‌خواند ...


 

+ 12:3 PM | مــ ـهـ ـدے